فعالیت شرکت آسیا برق باوند متشکل از تیم مهندسی و فروش عمدتا شامل موارد ذیل می باشد:

۱-  مهندسی و تهیه پیشنهاد برای مناقصات خط و پست فشار قوی 

۲- طراحی پست و خط انتقال فشار قوی ( برق و ساختمان )

۳- طراحی ساختمان پست و فونداسیون تجهیزات

۴- طراحی سیستم نیروگاه خورشیدی

۵- مشاوره و خدمات انتخاب سازنده و مذاکرات فنی از طراحی تا خرید و نصب و تست 

۶- فروش منابع تغذیه برند PULS آلمان

۷- فروش موتور و سرووموتور و  راه انداز  BA MOELLER آلمان

۸- تهیه نقشه و برآورد دقیق و همکاری در فرایند خرید پروژه های خط و پست فشار قوی