طراحی های انجام شده  /  در حال انجام :  (Detail Design) :

 

پست برق GIS  کارخانه اوره لردگان 132/20 کیلوولت۱۳۹۹)

توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت لردگان جهت تغذیه پست GIS کارخانه کود شیمیایی اوره لردگان   ( ۱۳۹۹)

 ۳ پست ۱۳۲ کیلوولت خط لوله نائین ری

پست ۶۳ کیلوولت سورمق

پست ۶۳ کیلوولت مرودشت

توسعه SVC فولاد اهواز