بایگانی دسته‌ی: برآورد مناقصات

تخمین پروژه و اهمیت آن در پروژه های مهندسی

مهندسی برآورد

مقدمه : در بدو اقدام برای شرکت در یک مناقصه یا پیشنهاد ارجاع کار لازم است موارد ذیل توسط یک شرکت مورد توجه قرار گیرد تا هم به لحاظ رقابت با سایر شرکت کنندگان و ارائه پیشنهاد قیمت درست و رقابتی بتوان امتیاز فنی بالایی نیز اخذ نمود. این موارد خدمات و اقداماتی است که […]